Yumen, Jiuquan, Gansu, China
A
B Yumen, Jiuquan, Gansu, China